• header-full-1.jpg
  • header-full-2.jpg
  • header-full-3.jpg

Reglement voor deelname training
 
Algemene regels:
• Voordat men deel kan nemen aan één van de trainingsgroepen is men verplicht gebruik te maken van de aanvangstest.
• Hofland – Van Geest Sportbegeleiding behoudt zicht het recht om bij onvoldoende bezetting de aangeboden trainingstijd te wijzigen.
• Abonnementen gaan in op de eerste dag van de maand. Indien de training halverwege de maand start zullen er over die maand losse trainingen gefactureerd worden.
• Het abonnement wordt na afloop van de periode tot wederopzegging stilzwijgend verlengd. 

Betalingsvoorwaarden:
• Betaling geschied via een automatische machtiging op de eerste dag van de lopende maand. Bij een jaarlijkse tariefverhoging hoeft geen nieuw incassoformulier ingevuld te worden.
• Indien de automatische incasso niet geïncasseerd kan worden behoudt Hofland – Van Geest Sportbegeleiding het recht om administratiekosten in rekening te brengen.
• Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren voor de eerste van elke kalendermaand. Wij houden een opzegtermijn van 1 maand aan.
• Er zal geen restitutie van het abonnementsgeld plaatsvinden, wanneer men voortijdig met een training stopt.

 Huisregels:
• Wij adviseren u sportkleding te dragen tijdens het sporten.
• Het dragen van schone (zaal)sportschoenen is verplicht.
• U bent verplicht een handdoek mee te nemen en te gebruiken tijdens de training.
• Hofland – Van Geest Sportbegeleiding stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen.
• Hofland – Van Geest Sportbegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en letsel ontstaan tijdens of door trainingen.
• Indien een training voor aanvang wordt afgezegd kan de training (indien er ruimte is) binnen de abonnementsperiode worden ingehaald.
• Trainingen die niet voor aanvang van de training worden afgezegd, zullen komen te vervallen.
 
 
Reglement fysiotherapie/manuele therapie
• Bij de eerste behandeling dient u uw verzekeringspasje en bsn nummer mee te nemen
• U bent verplicht een handdoek mee te nemen en te gebruiken tijdens de behandeling
• Bij niet tijdig afmelden wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht (< 24 uur)
• Als de behandelingen niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, dan dient de u zelf de rekening te betalen.
• Betalen van facturen moet binnen 14 dagen geschieden.
• Bij niet op tijd betalen behoudt Hofland-Van Geest Sportbegeleiding het recht om administratie en eventueel incassokosten in rekening te brengen.
• Kosten voor de echodiagnostiek worden per éénmalige incasso geïncasseerd.
• Kosten van tape, bandage en andere hulpmiddelen zijn op kosten van de patient.

Algemeen
• Cliënten/patienten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
• Hofland-Van Geest Sportbegeleiding is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets, scooter, etc.).
• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.